Joker Travel - podróże dalekie i bliskie, last minute z Niemiec, wycieczki z Polski, wakacje, Tajlandia, Dominikana, Egipt


infolinia


Skorzystaj z ubezpieczenia i zniżek Planeta Młodych
Planeta Młodych


Zamów już dziś
kartę EURO 26
Karty Euro 26


Legitymacja studencka ISIC
Karta ISIC
Ubezpieczenia dla cudzoziemców.


Signal Iduna Ubezpieczenia Signal-Iduna
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, udziela ochrony ubezpieczeniowej cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie STANDARD lub w wariancie SUPER z OC.

Ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:
   - koszty leczenia,
   - następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie w wariancie SUPER z OC obejmuje:
   - koszty leczenia,
   - następstwa nieszczęśliwych wypadków,
   - odpowiedzialność cywilną.

Sumy ubezpieczenia wynoszą:
   - w przypadku kosztów leczenia - od 10.000 EUR do 30.000 EUR,
   - w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków - 7.000 zł lub 10.000 EUR,
   - w przypadku odpowiedzialności cywilnej - 10.000 EUR.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadkóów związane z dodatkowym ryzykiem, jak np. wykonywanie pracy za granicą, uprawianie jazdy konnej, myślistwa, nurkowanie z aparatem tlenowym, wyczynowe uprawianie sportów, branie udziału w zawodach, wyścigach, uprawianie sportów motorowych, powietrznych, wspinaczki wysokogórskiej, speleologii, następstwa chorób przewlekłych. Podstawowa składka ubezpieczeniowa dla wybranego wariantu, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowych ryzyk, zostaje procentowo podniesiona.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia Ubezpieczonego, który w czasie podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. SIGNAL IDUNA Polska pokrywa koszty niezbędne przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju miejsca zamieszkania, celem kontynuowania leczenia.Za koszty leczenia uważa się powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydatki poniesione na:
   - badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
   - pobyt w szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje),
   - leczenie ambulatoryjne zapisane przez lekarza (zabiegi, honoraria lekarzy i pielęgniarek, lekarstwa, analizy, operacje),
   - zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
   - naprawy lub zakupu okularów lub naprawy protez w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym mowa w § 2 ust. 7, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu,
   - transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala,
   - transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi na zlecenie lekarza prowadzącego,
   - transport Ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
   - transport Ubezpieczonego do kraju miejsca zamieszkania w związku z koniecznością niezwłocznego kontynuowania leczenia, najtańszym środkiem lokomocji zaakceptowanym przez lekarza,
   - transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w kraju zamieszkania lub koszty pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
   - koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych do wysokości w złotych równowartości 100 EUR.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania ubezpieczenia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Kup ubezpieczenie Signal Iduna


EuropejskieUbezpieczenia Europejskie
Europäische Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce

Ważne informacje:

pakiet Foreign Visitors przeznaczony jest dla obcokrajowców odwiedzających Polskę

 • zakres terytorialny:
     o pakiet Foreign Visitors Basic: Polska
     o pakiet Foreign Visitors Complex: kraje Unii Europejskiej

 • ciąża - koszty przedwczesnego porodu objęte ochroną ubezpieczeniową do 32 tygodnia, tygodnia z limitem s.u. 1.500 euro,

 • leczenie ambulatoryjne:
     o z limitem s.u. 1.500 euro, leczenie stomatologiczne
     o do wysokości 250 euro jedynie w przypadkach ostrych stanów bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
     o zakres ubezpieczenia nie obejmuje następstw chorób przewlekłych

 • w ubezpieczeniu FOREIGN VISITORS narciarstwo zaliczane jest do sportów wysokiego ryzyka (w przeciwieństwie do ubezpieczeń dla podróży zagranicznych)

Kup ubezpieczenie Europejskie

Partnerzy